Mărturii pentru Comunitate Vol. 9 pp. 029-038 Ziua 450

Lucrarea misionară internă

Dumnezeu așteaptă serviciu personal de la fiecare dintre aceia cărora El le-a încredințat o cunoaștere a adevărului pentru acest timp. Nu toți pot merge ca misionari în țări străine, dar toți pot fi misionari în patrie, în familiile lor și în vecinătățile lor. Sunt multe căi prin care membrii bisericii pot transmite solia celor din jurul lor. Una dintre cele mai cu succes este trăirea unei vieți serviabile, neegoiste, creștine. Aceia care luptă lupta vieții din greu pot fi înviorați și întăriți prin mici atenții care nu costă nimic. Cuvinte amabile spuse simplu, mici atenții oferite, vor alunga norii ispitei și ai îndoielii, care se adună asupra sufletului. Adevărata simpatie creștină, exprimată din inimă, făcută cu simplitate, are putere să deschidă inimile care au nevoie de atingerea simplă, delicată, a spiritului lui Hristos.

Hristos primește, și cât de bucuros, orice ființă omenească ce I se predă. El aduce ceea ce este omenesc în unire cu ceea ce este divin, pentru ca să poată comunica lumii tainele iubirii întrupate. Vorbiți despre ea, rugați-vă pentru ea, cântați-o, umpleți lumea cu solia adevărului Său, și stăruiți în înaintare în regiunile mai îndepărtate.

Ființe inteligente cerești așteaptă să conlucreze cu unelte omenești, pentru ca să poată descoperi lumii ce pot deveni ființele omenești și ce pot, prin influența lor, realiza pentru salvarea de suflete care sunt gata să piară. Acela care este cu adevărat convertit va fi atât de plin de iubirea lui Dumnezeu, încât va dori să împărtășească altora bucuria pe care el însuși o posedă. Domnul dorește ca biserica Sa să arate lumii frumusețea sfințeniei. Ea trebuie să demonstreze puterea religiei creștine. Cerul trebuie să se reflecte în caracterul creștinului. Cântarea de recunoștință și laudă trebuie să fie auzită de cei din întuneric. Pentru vestea cea bună a Evangheliei, pentru făgăduințele și asigurările ei, noi trebuie să ne exprimăm recunoștința, căutând să facem bine altora. Săvârșirea acestei lucrări va aduce raze de dreptate cerească sufletelor obosite, descumpănite și suferinde. Ea e ca un izvor deschis pentru călătorul istovit de drum, însetat. La fiecare lucrare de îndurare, la fiecare lucrare de iubire, îngeri ai lui Dumnezeu sunt de față.

-31-

Exemplul nostru

Lucrarea lui Hristos trebuie să fie exemplul nostru. Fără încetare, El a mers încoace și încolo, făcând bine. În templu și în sinagogi, pe străzile orașelor, în piețe și în ateliere, la marginea lacului și printre dealuri, El predica Evanghelia și-i vindeca pe bolnavi. Viața Lui era o viață de serviciu neegoist și trebuie să fie manualul nostru de lucru. Iubirea Lui duioasă și milostivă mustră egoismul și lipsa noastră de simpatie.

Oriunde mergea Hristos, El împrăștia binecuvântări pe cărarea Sa. Cât de mulți dintre cei care pretind a crede în El au învățat lecțiile Lui de amabilitate, de milă duioasă, de iubire neegoistă? Ascultați glasul Lui cum vorbește celor slăbiți, obosiți, neajutorați: “Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă”. (Matei 11, 28.) Nu era nici o oboseală a răbdării Sale, nici o înăbușire a iubirii Sale.

Hristos ne invită să lucrăm cu răbdare și stăruință pentru miile de oameni care mor în păcatele lor, împrăștiați prin toate țările, ca niște epave pe un țărm pustiu. Aceia care se împărtășesc de slava lui Hristos, trebuie să se împărtășească și de lucrarea Lui, ajutându-i pe cei slabi, pe cei nenorociți și pe cei descurajați.

-32-

Aceia care pornesc la lucrarea aceasta trebuie să facă din viața lui Hristos studiul lor neîntrerupt. Ei să fie în mod intens zeloși, folosind fiecare însușire în slujba Domnului. Rezultate valoroase vor veni în urma efortului sincer, neegoist. De la Marele Învățător, lucrătorii vor primi educația cea mai aleasă. Dar aceia care nu împărtășesc lumina pe care au primit-o își vor da seama într-o zi că au suferit o înspăimântătoare pagubă.

Ființele omenești nu au dreptul de a gândi că e o limită a eforturilor pe care ei trebuie să le facă în lucrarea de salvare de suflete. A obosit Hristos vreodată în lucrarea Sa? S-a dat El vreodată înapoi de la sacrificiu și suferință? Membrii bisericii trebuie să depună eforturi continue, stăruitoare, pe care El le-a depus. Ei trebuie să fie totdeauna gata să sară la acțiune în ascultare de poruncile Domnului. Oriunde vedem un lucru care așteaptă să fie făcut, noi trebuie să ne apucăm de el și să-l facem privind fără încetare la Isus. Dacă membrii bisericii noastre ar lua aminte la această instrucțiune, sute de suflete ar fi câștigate la Isus. Dacă fiecare membru al bisericii ar fi un misionar viu, Evanghelia ar fi repede proclamată în toate țările, la toate popoarele, națiunile și limbile.

Rezultatele efortului din toată inima

Talente sfințite să fie aduse în lucrarea de proclamare a adevărului pentru acest timp. Dacă forțele inamicului câștigă biruința acum, acesta va fi din cauză că comunitățile neglijează lucrarea dată lor de Dumnezeu. De ani de zile, lucrarea a fost ținută înaintea noastră, dar mulți au dormit. Dacă adventiștii de ziua a șapte se vor trezi acum și vor face lucrarea rânduită lor, adevărul va fi prezentat orașelor noastre neglijate, în trăsături clare, distincte, și în puterea Duhului.

Când se face lucrare din toată inima, se va vedea eficacitatea harului lui Hristos. Străjerii de pe zidurile Sionului trebuie să fie complet trezi și să-i trezească și pe alții. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie atât de zelos și de credincios în lucrarea Lui, încât orice egoism să fie înlăturat din viața lui. Lucrătorii Lui vor vedea atunci ochi către ochi, și brațul Domnului, puterea care a fost văzută în viața lui Hristos, se va da pe față. Încrederea va fi refăcută, și va fi unire în biserică în toate rândurile noastre.

-33-

Diferite feluri de lucrare

Domnul îl cheamă pe poporul Său să îndeplinească diferite lucrări. Cei care se găsesc pe drumurile mari sau pe cele laterale ale vieții trebuie să audă solia Evangheliei. Membrii bisericii urmează să facă lucrare de evanghelizare în casele vecinilor lor, care n-au primit încă depline dovezi cu privire la adevărul pentru acest timp.

Dumnezeu cheamă familii creștine să meargă în localități care sunt în întuneric și rătăcire, și să lucreze cu înțelepciune și stăruitor pentru Domnul. Se cere sacrificiu de sine pentru a răspunde la această chemare. În timp ce mulți așteaptă ca orice obstacol să fie înlăturat, suflete pier fără nădejde și fără Dumnezeu, în lume. Mulți, foarte mulți, de dragul unor foloase lumești, de dragul adunării de cunoștințe științifice, se aventurează în regiuni primejdioase și îndură greutăți și lipsuri. Unde sunt aceia care sunt gata să facă aceasta din dorința de a vorbi altora despre Mântuitorul? Unde sunt bărbații și femeile care se vor muta în regiuni care au nevoie de Evanghelie, pentru ca să poată îndrepta atenția celor din întuneric la Mântuitorul?

Răspândirea publicațiilor noastre

Mulți din poporul lui Dumnezeu trebuie să meargă cu publicațiile noastre în locuri unde solia îngerului al treilea nu a pătruns încă. Cărțile noastre trebuie să fie publicate în limbi diferite. Cu aceste cărți, oamenii smeriți și credincioși urmează să meargă în calitate de colportori-evangheliști, ducând adevărul celor care altminteri nu ar fi luminați. Aceia care pornesc la acest fel de lucrare trebuie să fie pregătiți să facă lucrarea misionară medicală. Bolnavii și suferinzii trebuie să fie ajutați. Mulți dintre aceia pentru care se face această lucrare de îndurare vor asculta și accepta cuvintele vieții.

-34-

Lucrarea colportorului evanghelist, a cărui inimă e îmbibată de Duhul Sfânt, e bogată în minunate posibilități pentru bine. Prezentarea adevărului, în iubire și simplitate, din casă în casă, e în armonie cu instrucțiunile pe care Hristos le-a dat ucenicilor Săi când i-a trimis în primul lor turneu misionar. Prin cântări de laudă, prin rugăciuni umile, sincere, mulți vor fi influențați. Lucrătorul divin va fi de față pentru a transmite convingere inimilor. “Eu sunt cu voi în toate zilele” e făgăduința Sa. Cu asigurarea prezenței statornice a unui astfel de ajutor, noi putem lucra cu credință, nădejde și curaj.

Din oraș în oraș, din țară în țară, ei urmează să ducă publicațiile care conțin făgăduința apropiatei veniri a Mântuitorului. Publicațiile acestea trebuie să fie traduse în toate limbile, deoarece Evanghelia trebuie să fie predicată la toți. Fiecărui lucrător, Hristos îi făgăduiește eficiența divină, care va face din osteneala lui un succes.

Aceia care au cunoscut de multă vreme adevărul au nevoie să-L caute pe Domnul cât se poate de zelos, pentru ca inimile lor să poată fi umplute cu hotărârea de a lucra pentru vecinii lor. Fraților și surorilor, vizitați-i pe aceia care locuiesc în apropiere de voi și, prin simpatie și amabilitate, căutați să le influențați inimile. Asigurați-vă că lucrați într-un chip care va înlătura prejudecata în loc de a crea. Și aduceți-vă aminte că aceia care cunosc adevărul pentru acest timp, și totuși își restrâng eforturile la propriile lor biserici, refuzând de a lucra pentru vecinii lor neconvertiți, vor fi trași la răspundere pentru datorii neîmplinite.

-35-

Împrumutați vecinilor voștri unele din cărțile noastre mai mici. Dacă interesul lor e trezit, luați unele din cărțile mai mari. Arătați-le Parabolele Domnului nostru Isus Hristos. Povestiți-le istoricul apariției ei, și întrebați-i dacă nu doresc un exemplar. Dacă au deja, întrebați-i dacă doresc să citească și alte cărți asemănătoare. Dacă e cu putință, căutați un prilej de a-i învăța adevărul. Pe la toate apele voi trebuie să semănați semințele adevărului, deși nu știți care va izbuti, aceasta sau aceea.

Lucrarea din casă în casă

În multe state sunt așezări de fermieri harnici și înstăriți, care n-au avut încă adevărul pentru timpul de față. Astfel de locuri ar trebui să fie lucrate. Membrii laici să se apuce de acest fel de slujire. Împrumutând sau vânzând cărți, distribuind reviste și ținând lecturi biblice, membrii noștri laici ar putea face mult în vecinătățile lor. Plini de iubire pentru suflete, ei ar putea să proclame solia cu o așa putere, încât mulți să fie convertiți.

Doi lucrători biblici stăteau pe scaune într-o familie. Cu Biblia deschisă în fața lor, ei prezentau pe Domnul Isus Hristos, ca Mântuitorul care iartă păcatele. Rugăciuni zeloase erau înălțate către Dumnezeu și inimi erau înduioșate și supuse prin influența Duhului lui Dumnezeu. Rugăciunile lor erau rostite cu prospețime și putere. În timp ce Cuvântul lui Dumnezeu era explicat, am văzut că o lumină blândă, iradiantă, lumina Scripturile, și am zis, încet: “Ieși la drumuri și la garduri, și pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre, ca să mi se umple casa”. (Luca 14, 23.)

-36-

Lumina prețioasă era transmisă din vecin în vecin. Altare familiale, care fuseseră dărâmate, erau din nou ridicate, și mulți erau convertiți.

Fraților și surorilor, predați-vă Domnului pentru lucrare. Nu lăsați nici o ocazie să treacă nefolosită. Vizitați-i pe bolnavi și pe suferinzi și arătați un interes amabil față de ei. Dacă e cu putință, faceți ceva ca ei să se simtă mai bine. Prin mijloacele acestea, puteți să le influențați inima și să le rostiți un cuvânt pentru Hristos.

Numai veșnicia va da la iveală cât de cuprinzător poate fi un astfel de mod de lucrare. Alte căi de a se face de folos se vor deschide înaintea celor ce sunt dispuși să împlinească datoria care este cea mai aproape de ei. Nu de oratori învățați și elocvenți e nevoie acum, ci de bărbați și femei, umili, care au învățat de la Hristos din Nazaret să fie blânzi și smeriți cu inima și care, punându-și nădejdea în puterea Lui, vor merge la drumuri și la garduri pentru a face invitația: “Veniți, căci iată că toate sunt gata”. (Luca 14, 17.)

Aceia care se pricep la lucrările agricole, la lucrarea pământului, aceia care pot să construiască clădiri simple, modeste, pot să dea ajutor. Ei pot face o lucrarea bună și, în același timp, să arate în caracterul lor standardul înalt pe care poporul acesta are privilegiul să-l obțină. Fermieri, financiari, constructori, și cei iscusiți la diferite meserii, să meargă în câmpurile neglijate, să amelioreze pământul, să înființeze industrii, să pregătească locuințe modeste pentru sine și să dea vecinilor lor o cunoaștere a adevărului pentru acest timp.

Lucru pentru femei

E un larg câmp de serviciu atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Bucătăreasa pricepută, croitoreasa, infirmiera, ajutorul tuturor e necesar. Membrii familiilor sărace să fie învățați cum să gătească mâncarea, cum să-și facă și cum să-și cârpească îmbrăcămintea, cum să îngrijească de bolnavi, cum să îngrijească bine de căminul lor. Chiar și copiii să fie învățați să facă mici comisioane din iubire și milă pentru cei mai puțin fericiți ca ei.

-37-

Căminul, un câmp misionar

Părinții să nu uite marele câmp misionar, care zace în fața lor în cămin. În copiii încredințați ei, fiecare mamă are o sarcină sfântă de la Dumnezeu. “Ia acest fiu, această fiică”, zice Dumnezeu, “și crește-l pentru Mine. Dă-i un caracter lucrat după chipul unui palat, ca să strălucească pururea în curțile Domnului”. Lumina și slava care luminează de la tronul lui Dumnezeu odihnește asupra mamei credincioase când se străduiește să-și educe copiii spre a rezista la influența răului.

Un loc pentru fiecare

E un lucru serios, pe care fiecare pereche de mâini să-l facă. Fiecare mișcare să contribuie la înălțarea omenirii. Sunt atât de mulți care au nevoie să fie ajutați. Inima aceluia care trăiește, nu pentru ca să-și placă sieși, ci pentru ca să fie o binecuvântare pentru aceia care au atât de puține binecuvântări, va tresălta de satisfacție. Orice om care nu lucrează să se trezească și să înfrunte realitățile vieții. Luați Cuvântul lui Dumnezeu și cercetați-i paginile. Dacă sunteți împlinitori ai Cuvântului, viața va fi pentru voi o realitate vie și veți descoperi că răsplata e îmbelșugată.

Domnul are un loc pentru fiecare în marele Său plan. Talente care nu sunt trebuincioase nu se dau. Să zicem că talentul e mic. Dumnezeu are un loc și pentru el, și acel talent unic, dacă e folosit cu credincioșie, va face exact lucrarea pe care Dumnezeu intenționează ca el să o facă.

-38-

Talentele modestului locuitor al unei căsuțe sunt necesare în lucrarea din casă în casă, și poate realiza mai mult în această lucrare decât darurile strălucite.

O mie de uși, de posibilități de a fi de folos, sunt deschise înaintea noastră. Ne plângem de resursele sărăcăcioase, care ne stau la îndemână în timpul de față, în timp ce cereri urgente ne presează cerând mijloace și oameni. Dacă am fi cu adevărat zeloși, chiar acum am putea înmulți resursele de o sută de ori. Egoismul și satisfacerea plăcerilor personale stăvilesc drumul.

Membri ai bisericii, lăsați lumina voastră să strălucească. Lăsați glasul vostru să fie auzit în rugăciune umilă, în mărturie, împotriva necumpătării, nebuniei și distracțiilor acestei lumi și în proclamarea adevărului pentru timpul de față. Vocea voastră, influența voastră, timpul vostru — toate aceste daruri sunt de la Dumnezeu și trebuie să fie folosite la câștigarea de suflete la Hristos. Vizitați-vă vecinii și dați pe față interes pentru salvarea sufletului lor. Treziți orice energie spirituală la acțiune. Spuneți celor pe care-i vizitați că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Domnul Isus Hristos va deschide ușa inimii lor, și va face asupra sufletului lor impresii dăinuitoare.

Străduiți-vă să-i treziți pe bărbați și pe femei din insensibilitatea lor spirituală. Spuneți-le cum L-ați găsit voi pe Isus și cât de fericiți sunteți de când ați căpătat o experiență în serviciul Lui. Spuneți-le ce binecuvântare primiți când ședeți la picioarele lui Isus și învățați lucruri prețioase din Cuvântul Lui. Spuneți-le despre bucuria și fericirea care există în viața de creștin. Cuvintele voastre calde și fierbinți îi vor convinge că ați găsit mărgăritarul de mult preț. Cuvintele voastre vesele, încurajatoare arată că voi ați aflat fără îndoială calea mai înaltă. Aceasta este adevărata lucrare misionară, și când e făcută, mulți se vor trezi ca dintr-un vis.

Chiar și atunci când sunt prinși în lucrarea lor zilnică, poporul lui Dumnezeu îi poate conduce pe alții la Hristos. și când fac lucrul acesta, vor avea asigurarea scumpă că Mântuitorul e strâns alături de ei. Ei n-au nevoie să-și închipuie că sunt lăsați să depindă de propriile lor slabe eforturi. Hristos le va da cuvinte pe care să le spună și care vor răcori, vor îmbărbăta și vor întări bietele suflete frământate, care se găsesc în întuneric. Însăși credința lor se va întări, când își vor da seama că făgăduința Mântuitorului se împlinește. Nu numai că sunt o binecuvântate pentru alții, dar lucrarea pe care ei o fac pentru Hristos le aduce chiar lor binecuvântarea.

Sunt mulți care pot face și care ar trebui să facă lucrarea despre care am vorbit. Fratele meu, sora mea, ce faceți pentru Hristos? Căutați voi să fiți o binecuvântare pentru alții? Rostesc buzele voastre cuvinte de amabilitate, simpatie și iubire? Faceți voi eforturi zeloase spre a-i câștiga pe alții la Mântuitorul?

Posted in

Redeșteptare

Leave a Comment